tereni.bg - Намери терен

Условия за ползване

Използването на настоящия сайт чрез зареждане, разглеждане и поръчка означава, че Вие сте приели условията за неговата употреба.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. За целите на настоящия договор следните думи, изписани с главна буква следва да се разбират по следния начин:
/1/ „Сайт” означава интернет страниците с домейн „tereni.bg”.
/2/ „Потребител“ означава всеки, който е заредил в своя браузър Сайта.
/3/ „Резервация” означава индивидуалната заявка от Потребител за резервиране или закупуване на услуга и/или стока, предлагана чрез Сайта от „ТерениБГ“ ЕООД.
/4/ „Терен” означава футболно игрище, възможност за чиято Резервация се предлага от „ТерениБГ” ЕООД чрез Сайта.
/5/ „Комплекс” означава спортен комплекс, към който принадлежи един или повече Терени.

СОБСТВЕНИК И АВТОРСКО ПРАВО

2. /1/ Собственик на Сайта е „ТерениБГ” ЕООД с ЕИК 201681856
/2/ E-mail за контакт: info@tereni.bg
/3/ Телефон за контакт: 08 8373 6424

3. В съдържанието на Сайта са използвани запазените знаци и марки, снимки, текстове и т.н, предоставени от Комплексите и правата върху тези материали принадлежат на съответния им собственик. Всички останали материали от съдържанието на сайта (включително, но не само снимки, графики, текст, илюстрации и дизайн) са собственост на „ТерениБГ” ЕООД. Употребата им с търговска, рекламна или друга обществена цел, употребата чрез публично разпространение, копиране, публикуване в други уебсайтове в глобалната мрежа, създаването на производни материали от съдържанието на tereni.bg, промените в съдържанието, предаването, излагането, възпроизвеждането на съдържанието, създаването на вторични материали са нарушения на авторските и сродните им права и се преследват от закона. Потребителите могат да копират материали от tereni.bg единствено за персонална употреба.

РЕЗЕРВАЦИИ, ПАЗАРУВАНЕ И ЦЕНИ

4. Крайната цена на предлаганите услуги е изписана в български лева. Всички цени, посочени в този сайт, са с включен ДДС.

5. Извършването на Резервация изисква въвеждане на информация за контакт с Потребителя, включваща име, e-mail адрес и телефон, необходими за потвърждаването на Резервацията.

6. Резервация не следва да се счита за завършена, ако:
- не е напълно предплатена от страна на Потребителя;
- не е потвърдена по телефон или e-mail от страна на Сайта;

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

7. Потребителят има право:
/1/ Да разглежда и резервира услуги от сайта tereni.bg по реда и условията, посочени в него.
/2/ Да се информира за състоянието на своята Резервация.
/3/ На използване на Резервираната услуга след заплащане на цената и по описания в настоящите Условия ред.
/4/ Да откаже неплатена Резервация без да дължи заплащането на каквато и да е част от цената и.
/5/ Да откаже платена Резервация в рамките на 7 /седем/ дни преди уползвотворяването и и да изиска компенсация чрез възстановяване на заплатената за нея сума или във вид на други услуги или продукти, предлагани от „ТерениБГ” ЕООД.

8. Потребителят е длъжен:
/1/ Да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на Поръчката.
/2/ Да не извършва злоумишлени действия.

9. Сайтът има право:
/1/ Да отказва достъп на потребители.
/2/ Да отказва Резервация, без да има разходи за потребителя. В този случай „ТерениБГ” ЕООД не дължи обезщетение, освен да възстанови сумите, платени от потребителя предварително.
/3/ Да редактира съдържанието на уебсайта – като съществуващи цени, условия за ползване, продукти, услуги, информация, снимки и др. по свое усмотрение и по всяко време без предупреждение. Новите условия влизат в сила в момента на публикуването им.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

10. С цел закупуването на продукти или услуги от Сайта Потребителят напълно доброволно подава лична информация, включваща име, адрес на електронна поща и телефон.
/1/ „ТерениБГ” ЕООД използва личната информация на Потребителя с цел изпълнение на направена Резервация, както и за подобряване качеството на предлаганите услуги.
/2/ „ТерениБГ” ЕООД предоставя подадената информация на Комплекса, отговорен за изпълнението на направената Резервацията.

11. Както повечето интернет страници, Сайтът автоматично събира информация за апаратните и програмните средства на компютъра на Потребителя. Тази информация може да включва: IP адрес, вид браузър и часове за достъп и съответните уебсайт адреси. Тази информация може да се използва от "ТерениБГ" ЕООД с цел повишаването на качеството на предлаганата услуга и като част от статистическа извадка.

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

12. „ТерениБГ” ЕООД:
/1/ няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват Сайта;
/2/ не поема гаранция за точността и целостта на публикуваната информация за предлаганите услуги и продукти, тъй като тя е предоставена от Комплексите;
/3/ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Сайта;
/4/ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани посредством предоставяните услуги.

13. Хипервръзките от Сайта към интернет страници, собственост на трети лица, са предоставени единствено и само за удобство на Потребителя. „ТерениБГ” ЕООД не поема отговорност за тези интернет страници или тяхното съдържание, както и за начина, по който те използват лични данни на Потребителя.